Search...

Start typing a search from your information in the search engine below.

Close

About the brand

History

Production

Distribution

Certificates

Products

Roasted nuts

Roasted sunflower seeds

Fried nuts

Snack nuts

Snacks

Mixed raw nuts

Raw nuts and seeds

Dried fruits

Bars from nuts and seeds

Popcorn

Rice snacks

Useful news

News

Media news

TV Ads

Recipes

Contacts

“ELIT P” EOOD Plovdiv city, st. “Dilyanka” 2A

office@elit-p.com

+359 32 966 880; +359 878 997 949
+359 878 991 526

Search...

Start typing a search from your information in the search engine below.

Close

about the brand

products

news

contacts

News

Media news

TV Ads

Recipes

Contacts

“Elit P” EOOD
Plovdiv city, st. “Dilyanka” 2A

office@elit-p.com

+359 32 966 880
+359 878 997 949
+359 878 991 526

Personal data policies

Политиката за защита на личните данни отразява изискванията на Регламент 2016/679 ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните” или GDPR), във връзка с обработването на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между ЕЛИТ-П ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , „Оператор“, собственик на интернет страницата: www.elit-p.com, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

 

Информация за нас

Личните данни на лицата, извършили някакво действие в Сайта се обработват от „Елит-П“ ЕООД, ЕИК: 115810744 със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул.Дилянка 2А. Телефонният номер за връзка с Оператора е 0700 42222 / office@elit-p.com

 

Каква информация събираме и защо?

Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .

Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за:

  • удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания;
  • генерирани кандидатури за работа;
  • предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя;
  • изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв;
  • статистически информация за ползване на Интернет страницата;
  • защита на информационната сигурност на Интернет страницата;
  • счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика;
  • Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

 Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: www.elit-p.com , с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.

С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: www.elit-p.com

 Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към office@elit-p.com; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. Пловдив,ул.Дилянка 2А